โดยสามารถ
จัดส่งภาพ เป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ช่วงที่สอง
หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ช่องทางการส่งภาพ
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล...................
เลขบัตรประชาชน...............
หมายเลขโทรศัพท์...............
ชื่อภาพ...........................
จังหวัดที่ถ่ายภาพ...............
คำบรรยายภาพ.................
ช่องทางการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ CD โดยสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ
ทางเว็บไซต์เริ่มเปิดให้ประชาชนส่งรูปภาพ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
อนึ่ง ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้